NEWS CENTER


新闻中心
 • 2017年度重要管帐数据和财务指标

   

  2017

  2016

  今年比上年增减

  2015

  业务支出

  4,926,860,046.62

  4,048,091,669.31

  21.71%

  3,112,666,530.02

  归属于上市公司股东的净利润

  154,821,856.58

  169,302,171.58

  -8.55%

  30,136,402.50

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

  109,213,471.12

  150,031,143.97

  -27.21%

  23,700,207.25

  运营运动发生的现金流量净额

  310,826,115.31

  121,170,619.99

  156.52%

  242,439,905.04

  根基每股收益(元/股)

  0.2395

  0.2693

  -11.07%

  0.1046

  稀释每股收益(元/股)

  0.2395

  0.2693

  -11.07%

  0.1046

  加权均匀净资产收益率

  10.43%

  13.24%

  -2.81%

  3.31%

  2017岁终

  2016岁终

  今年终比上岁终增减

  2015岁终

  资产总额

  3,721,675,786.96

  3,486,351,175.39

  6.75%

  2,928,630,857.71

  归属于上市公司股东的净资产

  1,548,955,270.16

  1,426,452,687.39

  8.59%

  915,111,895.09

  澳门新濠天地注册平台